Tiede tarvitsee hyviä ja rohkeita tarinankertojia

 

Kielitietelijä Janne Saarikivi kysyy Journalistin kolumnissa, että olisiko ”jossain tilaa ymmärrykselle maailmasta tarinoiden takana”. Hän muistuttaa että ”todellisuus ei ole tarina”, vaan ”tarina on muoto, johon mieli pakottaa todellisuuden”. Saarikivi kaipaa niin tieteeltä kuin journalismiltakin ”mitätöntä” ja ”tylsää” totuutta ”liian hyvien” tarinoiden sijaan. Myös Helsingin yliopiston järjestämä tiedepohjaisten ideoiden kehittelykilpailu Helsinki Challenge sai osansa kritiikkiä. Saarikivi kirjoittaa, että kilpailijoiden 2 minuutin tarina -rahoituspitchaus oli ”suurin pyhäinhäväistys yliopiston historiassa”. Olivatko tarinat liian huonoja, jäikö totuus tarinoiden takana piiloon vai ärsyttääkö jokin koko kilpailun konseptissa, jäi kirjoituksessa hämäräksi.

once-upon-a-time-719174_960_720

Tarinankerronta voi olla tehokas lisätä tieteen tulosten ja ongelmien ymmärrettävyyttä ja kiinnostavuutta. Ks. esim. Randy Olsonin ”And But Therefore” –rakenne. (kuva: http://www.pixabay.com, Ramdlon)

Toisaalla Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Minna Palmroth kirjoittaa, kuinka tutkijoita tarvitaan kipeästi briexittien ja trumppien aikana, jolloin hyvä tarina voi voittaa faktat. Palmrothin mukaan tutkijoiden täytyy osallistua keskusteluun, koska heillä on paitsi runsaasti tietoa aiheesta, myös käsitys tieteellisestä menetelmästä sekä valmiutta muotoilla viesti niin, että kuulijan motiivit tulevat huomioiduksi. Aika paljon luvattu tutkijoiden kyvykkyydestä, mutta kun Palmroth lisäksi kirjoittaa, että ”tutkijoiden velvollisuutena ja vastuuna on tuoda faktoja esiin” ja että ”fiksu tekee sen ottamalla vastapuolen tunteet huomioon”, on vaikeaa olla erimieltä hänen kansaan. On kaikkien kannalta hyvä juttu hyvä juttu, että ihmiset ymmärtävät tieteen tuloksia ja maailmankuvaa ja että tieteen viesti on kiinnostavaan muotoon puettu.

Kursseilla esiin nousee tiuhaan kysymyksiä kuten ”Entäpä jos olen väärässä?”

Olen omilla tiedeviestinnän kursseilla ja koulutuksissa tavannut runsaasti sekä aloittelevia että varttuneempia tutkijoita. Kaikki heistä ovat hyviä puhumaan ja kertomaan omasta tutkimuksestaan. Useat osaavat melko luonnostaan tunnistaa, mikä on tieteen ammattikieltä, mikä tutkimuksessa on keskeistä yhteiskunnan ja ympäristön kannalta, mikä voisi olla kiinnostavaa maallikon näkökulmasta, ja niin edelleen. Usein tarvitaan vain vähän harjoitusta ja hyviä malleja viestin muotoilun tueksi – kuten tarinallistaminen – ja tutkija osaa tuottaa erittäin vetäviä sisältöjä tutkimuksestaan ja sen tuloksista.

Mutta se mitä useammilta puuttuu, on itsevarmuus kertoa tieteestä, tutkimuksesta ja sen tuloksista. Kursseilla esiin nousee tiuhaan kysymyksiä kuten ”Entäpä jos olen väärässä?”, ”Entä jos vanhempi kollega suuttuu, kun puhun julkisesti aiheesta, jonka asiantuntijana hän on aiemmin esiintynyt?”. Kerran eräs jatkokoulutustason vaihto-opiskelija kysyi, kuinka hänen pitäisi pystyä kirjoittamaan blogia tutkimusaiheistaan, kun hänellä ei ole lupaa lähettää edes suoraan sähköpostia professorilleen? Kysymys veti hiljaiseksi.

Rohkaisua tiedeviestintään ei todellakaan ole liikaa, ja erityisesti sitä tarvittaisiin vanhemmilta, professoritason kollegoilta. Siksi tutkijat tarvitsevat paitsi hyviä neuvoja ja työkaluja tieteestä viestimiseen, myös rohkaisua avata suunsa ja osallistua keskusteluun oman tarinansa kautta.

Luovan yhteistyön kaava on yksinkertainen – mutta käyttöönotto haasteellista

On esitetty että lähitulevaisuudessa monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen, kriittinen ajattelu ja luovuus ovat kolme tärkeintä työelämässä tarvittavaa taitoa. Yritysten johtajat arvostavat ja pitävät luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia kaikkein tärkeimpänä yksittäisenä taitona. Mutta vaikka luovuuden merkitys tunnustetaan laajalti, sen käyttöönotto on haasteellista organisaatioissa. Kyselyiden perusteella vain neljännes ihmistä kokee voivansa toteuttaa luovuuttaan, vaikka työpaikoilla paineet olla sekä tuottava että luova kasvavat.

Luovuutta koskevassa ymmärryksessämme sekoittuvat myytit, uskomukset sekä uudet ja jo vanhentuneet tutkimustulokset luovuuden luonnetta ja edistämistä koskien. Esimerkiksi myytti yksinäisestä luovasta nerosta elää sitkeässä, vaikka tosiasiassa luova prosessi edellyttää usean ihmisen panosta. Yksi keskeisiä ongelmia keskustelussa työelämän luovuudesta on myös se, että luovuus on kovin laaja käsite: ei ole aina selvää puhutaanko taiteellisesta luomisesta, ideoimisesta, kehittämistyöstä vai ongelmanratkaisusta.

Tarvitaan uudenlaista näkökulmaa: sen sijaan että katselisimme itse luovuutta  hyviä ideoita tai taitavia ihmisiä niiden taustalla  voimme kääntää katseen siihen, millä tavalla ihmiset toimivat, kun syntyy luovaa ajattelua ja tekemistä.

Jos ajatellaan menestyvää urheilujoukkuetta tai taitavaa musiikkiyhtyettä, tuntuu selvältä että juuri joukkuehenki ja yhteenhitsautuneet työtavat tekevät ryhmästä tehokkaan ja tarpeen vaatiessa luovan. Kaikki tuntevat toisensa ja tietävät toistensa tietojen, taitojen, tapojen ja luonteiden heikkoudet ja vahvuudet. Parhaina päivinä ryhmä voi yltää todellisiin huippusuorituksiin. Tällaisten ryhmien menestys on kiinni kaikkien yhteisestä panoksesta; he voittavat ja häviävät ryhmänä. Siksi on mielekästä, että kukaan ei pelaa soolopeliä, vaan kaikki jäsenet pyrkivät tukemaan toisten osallistumista parhaalla mahdollisella tavalla. Millaisia taitoja, asenteita ja ajattelutapoja siis edellytetään työelämän tiimipelureilta, jotta todelliset huippujoukkueet pääsisivät kukoistamaan?

group_support

Esitän seuraavaksi kolme yleistä ongelma-aluetta luovassa ryhmätyöskentelyssä sekä alustavia ratkaisuehdotuksia väitöskirjatutkimukseeni perustuen.

1. Kyky tuottaa ideoita ei riitä

Usein ajatellaan, että luovan ryhmän tehtävänä on tuottaa mahdollisimman paljon ideoita, joista sitten voidaan valita paras. Mutta ei isosta kasasta raakaideoita ole vielä yksistään hyötyä. Luovan prosessin tavoitteena on tuottaa jokin nykyistä tilannetta oleellisesti parantava ratkaisu, jonka mahdollisuudesta emme ole edes tietoisia. Ideoiden tuottamiseen tarvitaan ajattelutapoja ja menetelmiä, jotka helpottavat kyseenalaistamaan nykyiset tapamme toimia. Mutta jotta ryhmä voisi myös kehittää ideoita eteenpäin kohti toimivaa ratkaisua, tarvitaan kykyä pistää ideat koetukselle, kyseenalaistaa niitä ja ryhtyä tehokkaasti hyödyntämään luovan prosessin tuottamaa raakamateriaalia. Lisäksi ryhmällä täytyy olla kyky vaihtaa takaisin luovaan työtapaan, kun tarvitaan jälleen uusia ideoita. Tosiasiassa vaaditaan siis a) työkaluja ideoiden tuottamiseen, b) taitoa niiden testaamiseen, arviointiin ja kehittämiseen sekä c) kykyä vaihtaa uutta luovan ja soveltavan työtavan välillä.

2. Ihmisten erilaisuus on keskeinen voimavara – mutta haastava hyödyntää

Useiden suurten keksintöjen ja luovuutta runsaasti vaativien ongelmien ratkaisujen taustalla on onnistunut yhteistyö ja hyvä tiimi. Siitä huolimatta, kun puhumme luovuudesta, ajattelemme usein yksilöä: taiteilijaa työnsä äärellä tai suurta yksinäistä neroa puurtamassa jonkin vaikean ongelman parissa. Tästä seuraa, että kun käsillä on vaikeita ongelmia, uskomme että parhaan lopputuloksen tuottaa joukko luovia ja älykkäitä eri alojen asiantuntijoita. Mutta ei kuitenkaan riitä, että yksilöt ovat luovia ja taitavia – jotta työyhteisöt voisivat aidosti hyötyä ihmisten erilaisuudesta, tarvitaan taitoa hyödyntää tuo erilaisuus ja punoa tuotetut ideat yhteen eli taitoja toimia luovassa ryhmässä. Tutkimukseni perusteella eräs ratkaisu tähän on tuoda ryhmään henkilöitä, joilla on jo hyviä vuorovaikutus- ja fasilitointitaitoja he ovat avainroolissa rakentamassa tiimihenkenä ja opettamassa toimintatapoja muille jäsenille.

Erilaisuuden hyödyntämisessä on siis kyse vuorovaikutus- ja viestintätaitojen hallitsemisesta, ei luovuudesta. Tulisi pyrkiä etsimään tapoja toimia yhdessä, jossa ihmisten väliset konfliktit korvataan ideoiden välisillä konflikteilla. Mutta samaan aikaan on selvää, että kun työskennellään kädet savessa, myös erimielisyyksiä ilmaantuu – erityisesti työn alkuvaiheilla, kun etsitään ja kehitellään tapoja toimia yhdessä. Parhaat ryhmät kykenevätkin kääntämään konfliktit voitoiksi ja synnyttämään niiden pohjalta työskentelyä ohjaavan jaetun ymmärryksen työn päämääristä ja merkityksestä.

3. Tarvitaan lisää itseohjautuvuutta

Työntekotavat ovat murroksessa. Digitalisaation myötä tapamme kohdata toisia ihmisiä ja organisoitua ovat muuttuneet. Yritykset ja yhteisöt rakentuvat aiempaa enemmän hajautetun ja verkostoituneen tiimityön varaan. Yritykset pohtivat kuumeisesti kuinka uudelleensuunnitella organisatoriset rakenteensa vastaamaan tämän päivän kokeilukulttuuria ja hajautettuja työtapoja. Haasteena on erityisesti se, kuinka ihmiset kohtaavat toisensa, kuinka tietoa vaihdetaan ja tehtäviä koordinoidaan ja kuinka yhteinen kulttuuri ja työn merkitys pääsevät rakentumaan.

Luovan ryhmän toiminnan näkökulmasta hedelmällisen vastauksen tähän tarjoaa itseohjautuvuus: ihmiset tarvitsevat riittävästi aikaa ja resursseja kehittää omia tapojaan työskennellä ja viestiä keskenään. Organisaatiolta tarvitaan siis vapautta kehittää sellaisia työtapoja, jotka mahdollistavat tehokkaan yhteistyön. Hyvälle yhteisyölle on yksinkertainen kaava: aika ja autonomia. Mutta valmista sapluuna yhteistyölle ei ole. Liika kiire tai liian tiukka johtaminen eivät tue tiimien muodostumista tavalla, joka tukisi ryhmän luovuutta, sekä ylikuormittavat johtajia ja tiimiesimiehiä.

Tutkimukseni mukaan tietyissä olosuhteissa itseohjautuvuuden lisääminen tarjoaa hyvät edellytykset tällaisten aidosti kollektiivisten ryhmien toiminnalle. Itseohjautuvuus on tehotonta lyhyellä tähtäimellä, sillä se vaatii aikaa. Toisaalta tiukasti johdetut ryhmät eivät kykene hyödyntämään ryhmän potentiaalia. Mutta ei itseohjautuvuuskaan mikään taikasana ole. Konfliktit ja klikkiytyminen estävät ryhmää pääsemästä tehokkaaseen suorittavaan työskentelyvaiheeseen. Siksi vuorovaikutusosaaminen on keskeistä.

Luovan yhteistyön kaava on siis kolmiosainen: tarvitaan aikaa, autonomiaa ja hyvää viestintää. Resurssit, vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kouluttaminen sekä luovan työn johtaminen ovat keskeisellä sijalla, kun organisaatiot etsivät uusia tapoja tukea työyhteisön luovuutta.

Kirjoitus perustuu väitöstilaisuudessa 17.6.2016 pidettyyn väittelijän Lectio Praecursoria -puheeseen. Väitöskirjan Complexity and Collaboration in Creative Group Work yhteenveto-osion voi ladata täältä.

Luovat yksilöt eivät takaa työyhteisön menestystä

Kuvitellaan Maija, Mikko ja Tero. Heillä on erilaiset taustat ja osaamisalueet. Maija on humanistiselta alalta ja hän vastaa tuotemarkkinoinnista, Mikko on asiakkaiden kanssa työskentelevä myyjä ja Tero tuntee parhaiten yrityksen taloudelliset resurssit. Heidän tiiminsä tehtävänä on kehittää uusia tapoja lisätä myyntiä. Maijalla on runsaasti ideoita, ja hän saa tehtäväkseen valmistella taustaselvityksen. Maija tekee pitkän raportin ja kerää paljon dataa ideoidensa tueksi. Kokouksessa Mikko sanoo heti asiakaskokemustensa pohjalta, mikä toimii ja mikä ei. Tero puolestaan laskeskelee yrityksen pennosia ja asettaa rajat sille, mitä voidaan tehdä. Tiimi valitsee johdolle esiteltäviksi ne Maijan ideoista, jotka sopivat Matin ja Teron asettamiin reunaehtoihin. Onko tämä luova tiimi? Ei, sillä samaan lopputulokseen olisi päästy ilman ryhmääkin. Tiimiltä puuttuu kyky työstää ideoita yhdessä eteenpäin ja solmia ne yhdeksi kokonaisuudeksi.

Unsplash

Luovuus ymmärretään akateemisessa tutkimuskirjallisuudessa yleisesti jonkin uuden, yllättävän ja käyttökelpoisen tuottamiseksi. Luovuustutkimus on perinteisesti keskittynyt luoviin yksilöihin, ja luova prosessi on nähty kyvyksi tuottaa runsaasti uusia ideoita, joista valitaan parhaat ja käyttökelpoisimmat. Tämän näkemyksen rinnalle on noussut näkökulma, joka painottaa yhteisöllisiä prosesseja ja keskustelua. Sen mukaan luovan ryhmän tarkoitus on osallistujien erilaisuudesta hyötyminen. Mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että edes parhaat luovat ihmiset eivät vielä yksistään takaa ryhmän, tiimin tai organisaation innovatiivisuutta. Tarvitaan yhteistyötaitoja, jotta parhaat kyvyt ja ideat saadaan hyödynnettyä.

Tutkin väitöskirjassani itseohjautuvia ongelmanratkaisuryhmiä, jotka työskentelivät oikeiden yhteiskunnallisten ongelmien parissa innovaatioleiriolosuhteissa. Käyttämäni tutkimusmenetelmät ja aineistot olivat laadullisia ja sisälsivät haastatteluja, havainnointia ja dokumenttiaineistoja. Tutkimukseni keskeiset tulokset voidaan tiivistää seuraavasti: 1) luova prosessi ei ole suoraviivainen, eikä ongelmia ole koskaan vain yhtä, 2) ryhmät eivät ole yhtä kuin niiden jäsenten summa ja 3) ihmisten kokemusten, osaamisen ja tietojen erilaisuudesta voidaan hyötyä vain oikeanlaisella viestinnällä.

Ensinnäkin luovan ryhmän työprosessi etenee harvoin lineaarisesti ongelman muotoilusta ideoiden tuottamisen kautta parhaan idean valintaan ja kehittelyyn kohti loppuratkaisua. Havaitsemani prosessi noudatti karkeasti seuraavaa kaavaa: alussa ollaan hukassa ja etsiskellään eri vaihtoehtoja, kunnes osallistujille syntyy alustava käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Tämän jälkeen aletaan hommiin, kunnes paljastuu – yleensä yllättäen – että valittu työskentelymalli ei toimi ja tavoitteet ovat pielessä. Ryhmä alkaa kehittää uusia lähestymistapoja. Tavoitteet tarkentuvat, kun ryhmän jäsenet oppivat lisää. Lopulta aikapaine ja tarve tuottaa jokin konkreettinen lopputuote pakottaa ryhmät järjestäytymään ja hyödyntämään tehokkaasti osaamistaan. Matkan varrella on opittu työskentelemään yhdessä ja tuottamaan tehokkaasti uutta tietoa, niinikään yhdessä.

Toiseksi luova yhteistoiminta on emergenttiä. Emergentti tarkoittaa ilmiötä tai käyttäytymistä, joka ”ilmaantuu” osien yhteistoiminnasta mutta on niistä erillistä, uudenlaista. Esimerkiksi ryhmässä työskentelevät ihmiset kehittävät uusia, kollektiivisia taitoja. He oppivat keskustelemaan tavalla, jossa kuunnellaan toisia, mutta liian pitkiä monologeja ei sallita. He oppivat pitämään taukoja tai jakautumaan pienryhmiin, kun työskentely junnaa. He oppivat, että keskustelujen ja ideoiden kokoaminen fläppitaululle helpottaa niiden muistamista myöhemmin. Nämä taidot voivat olla yksilötasolla tuttuja, mutta ryhmässä ne löytävät oman, kyseiselle ryhmälle ominaisen muotonsa. Kollektiiviset taidot ovat ryhmän resursseja. Myös lopputuotos syntyy pienistä palasista vuorovaikutuksessa.

Kolmanneksi luova prosessi perustuu merkitysten rakentamiseen. Luovuutta on asioiden katsominen uusista näkökulmista, eli stereotyyppisten tulkintakehysten sivuuttaminen ja tilanteen uudelleen kehystäminen. Keskustelu muiden kanssa auttaa päästämään irti omasta totutusta tavasta tehdä asioita.

Tutkimukseni mukaan itseohjautuvuuden lisääminen tarjoaa hyvät edellytykset tällaisten aidosti kollektiivisten ryhmien toiminnalle. Itseohjautuvuus on tehotonta lyhyellä tähtäimellä, sillä se vaatii aikaa. Toisaalta tiukasti johdetut ryhmät eivät kykene hyödyntämään koko ryhmän panosta. Mutta ei itseohjautuvuuskaan mikään taikasana ole. Konfliktit ja klikkiytyminen estävät ryhmää pääsemästä tehokkaaseen suorittavaan työskentelyvaiheeseen.

Löysin kiinnostavia viestinnällisiä ryhmärooleja, jotka helpottivat ryhmän toimintaa. Ryhmässä on hyvä olla ”diplomaatti”, joka kykenee rauhoittamaan osapuolia sovittelevalla tyylillä. Tärkeitä ovat myös jäsenet, jotka osaavat rakentaa siltoja eri näkökulmien välille kysymällä oikeanlaisia kysymyksiä ja ne jotka vahtivat, että kaikki saavat suunvuoron.

Prosessi etenee erilaisten työtapojen opettelun ja käyttöönoton kautta. Kun ongelma ja sen ratkaisut alkavat kirkastua, tarvitaan uudenlaisia taitoja. Siksi on hyvä pysyä avoimena uusille työrooleille ja käytänteille. Tehokkaat vuorovaikutus- ja viestintätaidot sekä erilaisten roolien arvostaminen edesauttavat itseohjautuvan ryhmän toimivuutta. Tällöin luovaan työskentelyyn voivat osallistua muutkin kuin ideanikkarit, pellepelottomat ja kokeneet kenttäasiantuntijat – näitäkään rooleja väheksymättä.

Kirjoitus on julkaisu Uutistamo-tiedemediassa 14.6.2016.

Väitöstilaisuus järjestetään 17.6.2016 klo 12 Helsingin yliopiston Athena-rakennuksen sali 302:ssa, os. Siltavuorenpenger 3 A.

Muuttuva viestintäala tarvitsee uusia taitoja

Viestintä- ja media-ala ovat murroksessa digitalisaation vuoksi. Uudet ammattinimikkeet kuten sisällöntuottajat ja datajournalistit haastavat perinteisiä ammattialojen raja-aitoja, eikä koulutuskenttä pysy työelämän ailahtelevassa vauhdissa mukana. Samaan aikaa yliopistojen ja korkeakoulujen uudistukset ja leikkaukset lisäävät paineita. Viime perjantaina osallistuin keskustelutilaisuuteen viestinnän, median ja muotoilun ammattilaisten täydennyskoulutustarpeesta Metropolia-ammattikorkeakoulussa.

Päivän puheenvuoroista kävi selväksi, kuinka suuressa myllerryksessä media- ja viestintäala ovat. Tilaisuudessa vieraillut Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo kertoi puheenvuorossaan havainnostaan, jonka mukaan opiskelijat eivät enää näe yhtä selkeää eroa viestinnän, markkinoinnin ja journalismin välillä kuin aikaisempina vuosina. Edelleen löytyy niitä, jotka haluavat kaupungin pääsanomalehteen töihin, mutta työ viestintäkonsulttina tai media-alan pätkäyrittäjänä ovat myös tulleet tutuiksi.

Tilaisuudessa puhunut Allerin toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä puolestaan sanoi, että media-alan selviytyminen omasta murroksestaan edellyttää – monen muuan asian ohella – asennemuutosta. Aalto-Setälän mukaan ”tekopyhyydestä” pitää päästä eroon, vaikka tietty lahjomattomuus journalismissa kuuluukin asiaan. Myös yritys voi olla journalistisesti kestävän tuotteen tilaajana. Esimerkiksi natiivimainonta ja journalistinen sisältömarkkinointi voivat parhaimmillaan tuoda uutta tuloa mediataloille ja samaan aikaan hyödyntää journalistista konseptiosaamista ja tinkimättömyyttä.

Tällä hetkellä ei ole selkeää, mikä viestinnän koulutuspolku johtaa mihinkin ammattiin. Media-alan ammattilaisesta voi tulla tiedottaja, ja tiedottajasta sisällöntuottaja-yrittäjä. Töitä tehdään siellä missä niitä löytyy, ja viestintäkentän työtehtävistä on tullut hyvin laaja-alaisia ja hajanaisia.

Verkon aikakaudella hyvät sisällöt ovat avainasemassa yleisöjen houkuttelemisessa, ja niiden tuottamiseen tarvitaan visuaalista, journalistista ja konseptisuunnitteluun liittyvää osaamista. Media-alalla korostuu nykyään myös taito kuunnella ja ymmärtää niin mainostaja-asiakkaita kuin kuluttajiakin, kun mediatalot ottavat suurempaa roolia kaupallisten sisältöjen tuotannossa. Toisaalta kun sisällöntuotanto on siirtynyt osin kuluttajien käsiin verkkoon, tarvitaan lisäksi ymmärrystä yhteisömanageroinnista ja moderoinnista.

Myös organisaatioviestinnän puolella korostuu nykyään strateginen näkökulma sisältöjen tuottamiseen ja viestintään, mikä edellyttää organisaatioviestinnän ammattilaiselta erinomaista kykyä ymmärtää laadukkaiden sisältöjen ja eri kanavien päälle sekä taitoa ja tietoa viestinnän mittaamisesta. Perinteinen tiedottaminen lehdistötiedotteineen ja vuosikertomuksineen tarjoaa liian rajallisen näkökulman organisaatioiden viestintään.

Nähtäväksi jää, mikä koulutus tarjoaa tulevaisuudessa parhaat avut mihinkin viestinnän ammattiin. Aalto-Setälä antoi yhden vinkin – hänen mukaansa kyky ymmärtää suuria kokonaisuuksia on kaiken keskiössä. Kun robotti tekee urheilu-uutiset, mitä lisäarvoa ihminen voi tuoda tähän prosessiin? Jäljelle jäävät luovuus ja kyky kytkeä asiat suurempiin kokonaisuuksiin – yliopistojen ja korkeakoulujen leipälaji, jota tulisi vaalia opetuksessa.

Viestinnän opiskelijoiden lukupiirin blogissa pohditaan someajan ilmiöitä

Ohjaan Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden lukupiiriä, jossa käymme läpi kevään aikana yhteensä kuusi teosta. Kirjat käsittelevät aiheita sosiaalisesta mediasta, maineen hallintaan, media-alan murrokseen ja julkisuuden kriiseihin. Kunkin kirjan innoittamana opiskelijat tuottavat omia blogipostauksia kurssiblogiimme Organisaatioita ja viestintää.

Ensimmäisenä käsittelyvuorossa on ollut sosiaalisen median lyhyt historia ja sen alati ilmaantuvat uudet käyttömuodot ja sovellutukset. Opiskelijat ovat julkaisseet blogissa sosiaalisen median aikajanan, käsitelleet sosiaalista mediaa kiinnostavasti sukupolvikokemuksena nuoren parikymppisen näkökulmasta, kun uusi Z-sukupolvi jo tekee tuloaan.

Kannattaa lukea myös kirjoitus muutosvastarinnasta somessa, jonka innoittajana on viimeisin, tällä kertaa Instagram käyttäjien kapina yhtiön tuoretta algoritmipäivitystä kohtaan. Mutta kuinka moni lopulta muistaa, miltä Facebook näytti ennen aikajanapäivitystä?

Kuinka saada kaikki hyöty irti gradusta?

Pro gradu -tutkielman teko on tuttu juttu jokaiselle suomalaisyliopistosta valmistuneelle, ja pitkittynyttä ”graduprojektia” muistellaan vielä vanhempanakin kuin armeijajuttuja konsanaan. Eräs projektin hankalimpia ja kriittisimpiä vaiheita on itse aiheen keksiminen, sillä huonosti rajattu aihe kostautuu graduntekijälle ennen pitkään. Liian laaja tutkimuskysymys, epäkiinnostava aihe, vääränlainen data, liian kunnianhimoinen projekti ovat kaikki esimerkkejä siitä, mitä alkuvaiheen harha-askeleista voi seurata. Kuinka siis välttää aiheen määrittelemiseen liittyvät sudenkuopat?

Tämä kirjoitus tarjoaa hieman poikkeavan näkökulman aiheen valintaan. Näkökulma perustuu gradusta saatavaan hyötyyn, joka mitataan ennen kaikkea tekijän itsensä kannalta. Gradun tekoon menee pitkä aika elämästä, ja hyvin tehdyllä gradulla voi olla merkitystä oman uran ja toimeentulon kannalta. Seuraavassa muutamia vaihtoehtoja, joista voi lähteä liikkeelle aihetta hahmoteltaessa.

Jalka oven väliin -gradu. Ehkä tiedät jo että haluat työskennellä jossakin tietyssä tehtävässä tai osaat jopa nimetä tietyn unelmayrityksen. Gradu voi tarjota tilaisuuden saada jalka oven väliin, oli kyse sitten suuryrityksestä, konsulttitoimistosta, kansalaisjärjestöstä tai virastosta. Ota yhteyttä taloon ja tarjoudu tekemään gradua jostakin heille kiinnostavasta aiheesta. Voit kysyä, mitä he ehkä tarvitsisivat tai tehdä joitain valmiita ehdotuksia. Yritä sopia tapaaminen sen osaston päällikön kanssa, jolla haluaisit työskennellä, ja päästä paikan päälle kuulostelemaan, millaisia aiheita voisi olla tarjolla. Tutustu mahdolliseen toimeksiantajaan etukäteen ja varaudu myös myymään muutama oma idea. Tällaiseen tapaamiseen on syytä suhtautua työhaastatteluna. Jos saat toimeksiannon, sovi sille jokin könttäkorvaus (1000–5000 €) ja/tai pyydä käyttöösi resursseja (esim. tietokone, työtila, yhdyshenkilö, ohjausta). Tällainen järjestely voi olla hyvä diili kummallekin osapuolelle ja antaa sinulle mahdollisuuden näyttää kyntesi. Varaudu tekemään tasokas ja helposti lähestyttävä gradu ja joustamaan toimeksiantajasi toiveiden suhteen. Pysy sovitussa aikataulussa.

Erikoistumis-gradu. Jos et osaa määritellä vielä unelmiesi työnantajaa tai tehtävää, valitse sellainen aihe, joka sinua oikeasti kiinnostaa ja joka ohjaa sinua erikoistumaan johonkin aihepiiriin. Gradu toimii tällöin osoituksena siitä, että sinulla on intohimoa ja osaamista juuri tuolta osa-alueelta ja halua kehittyä asiantuntijaksi. Vaihtoehtoja on muutama. Jos haluat esimerkiksi markkinoinnin töihin, tee gradu aiheesta, joka käsittelee viestinnän ja markkinoinnin rajapinnassa tapahtuvia uusia ilmiöitä. Näin gradu toimii ikään kuin ”sivuaineena” tai sen jatkeena. Toinen vaihtoehto on erikoistua gradussa johonkin menetelmään. Voit esimerkiksi ottaa haltuun jonkun uuden tutkimusmenetelmän, kuten verkostoanalyysi, ja nousta sitä kautta alasi kärkiosaajaksi. Tai vaihtoehtoisesti voit keskittyä johonkin tiettyyn substanssialaan, kuten digimarkkinointiin, sisältöstrategiaan tai vastuullisuusraportointiin. Pääasia on että syvennyt sen verran kunnolla, että sinulla on reippaasti keskimääräistä enemmän osaamista tuolta alueelta ( ja se on yleensä vähemmän kuin oletat).

Tutkijatyrkky-gradu. Tämä oli oma valintani, kun aloittelin graduni ideointia. Tutkijatyrkky gradussa on keskeistä, että gradu on riittävän hyvä (saa riittävän hyvän arvosanan, jotta voit hakea jatko-opinto-oikeutta), mutta lisäksi tässä vaihtoehdossa on muutakin huomioitavaa. Ensinnäkin sinun tulee mielellään jo graduntekovaiheessa onnistua vakuuttamaan joku professori-tason henkilö siitä, että sinä haluat tutkijaksi ja että sinussa on potentiaalia. Tarvitset nimittäin tukea ja ohjaajan siitä oppiaineesta, jossa aiot jatko-opintosi suorittaa. Akateemisen maailman kivikoissa hyvät verkostot ovat kaikki kaikessa, ja niitä on syytä alkaa rakentamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun olet löytänyt oikean tutkimusalan ja saanut kontaktin mahdolliseen tulevaan ohjaajaasi, tai siihen henkilöön joka tutustuttaa sinut ohjaajaasi, tee taustaselvitys siitä, mitä kyseisen oppiaineen ihmiset tutkivat ja mistä aiheista he julkaisevat tutkimuksia. Jos mahdollista pyri liittämään oma tutkimusaiheesi paikantamiisi teemoihin ja jopa tarjoamaan panostasi oikeaan tutkimusprojektiin – muistaen ilmoittaa joka välissä, että aiot jatkaa väitöskirjaan. Näin sinuun ja ajatuksiisi suhtaudutaan vakavammin. Sanomattakin on selvää, että gradua kannattaa alkaa valmistella samasta aiheesta kuin mitä haluaa ehkä tutkia, jotta työ on myöhemmin hyödynnettävissä. Pyri myös tuomaan mukaan graduusi sellaisia teemoja, jotka arviosi mukaan edustavat kyseisen opinahjon kokeneemmille tekijöille jotain uutta (tämän ei tarvitse olla mitään ihmeellistä, sillä tiede kehittyy hitaasti, ja vain harva tutkija tuntee kaikki käytännön elämän ”hot topicsit”).

Mainetta ja kunniaa -gradu. Joskus gradulla voi yrittää myös oikeasti savuttaa hieman näkyvyyttä itselleen. Tämä kategoria on villi kortti, sillä vain harvoin graduja lukee kukaan muu kuin tekijä, ohjaaja ja tarkastajat sekä tulevat graduntekijät, jotka ottavat mallia ja kopioivat jo tehtyjä graduja.  Paras keino näkyvyyttä tuovan gradun tekemiseksi on tarttua johonkin räväkkään ja innovatiiviseen aiheeseen, jolla voi olla uutisarvoa, ja hakea lisäksi mukaan erilaisiin gradukilpailuihin, joiden kautta voi saada mainetta ja kunniaa. Viestinnän alalla ainakin viestintätoimisto Miltton on palkinnut viime vuosina hyvällä summalla rahaa ja kunnon näkyvyydellä parhaita graduja. Näihin tilaisuuksiin kannattaa tarttua!

Toivottavasti näistä hyöty-neuvoista on iloa kaikille tuleville graduntekijöille, jotka pohtivat mistä ihmeestä gradu kannattaisi tehdä. Jos et nauti tutkielman kirjoittamisesta noin niin kuin yleisesti, niin hyötynäkökulma voi tuoda mahdollisesti elämäsi pitkäkestoisimpaan urakkaan tarvittavaa lisäpotkua!

Tsekkaa myös Pikaopas graduntekijälle ja lainauskäytäntöjä käsittelevä kirjoitus, jotka ovat ilmestyneet aiemmin tässä blogissa!

Tietoaineistojen avaajan ei kannata jättää viestintää hyödyntämättä

Elämme avoimuuden aikakautta. Avoin data, avoin tieto, avoin päätöksenteko, avoin lähdekoodi, avoin tiede näkyvät ja kuuluvat kaikkialla. Tieteen parissa toimii voimallinen avoimen tieteen liikehdintä, joka tähtää tieten tulosten ja prosessin avoimuuteen. Valtionhallinnossa avataan päätöksentekoa ja julkista dataa markkinoiden käyttöön. Yritykset pyrkivät hyötymään avoimuudesta avoimen innovoinnin kautta. Mutta avoimuuden lisääminen tietoja, dataa, päätöksiä tai haasteita jakamalla on vaativaa puuhaa, joka edellyttää monenlaista osaamista ja suunnitelmallisuutta. Mitä avaamisella tavoitellaan? Eräs vähän käsitelty aihe on ollut viestinnän merkitys avoimuuteen tähtäävissä hankkeissa. Oli sitten kyse millaisesta tietoaineistosta tahansa onnistunut avaamisprosessi edellyttää tuekseen ammattimaista ja strategista viestintää.

Valtionvarainministeriön suunnitelmat julkisten tietovarantojen avaamiseksi ovat upeita, mutta samaan aikaan ne edellyttävät monialaista osaamista ja toteutuskelpoisia suunnitelmia. Valtionhallinnon eri osa-alueet käsittävät valtavan määrät julkista tietoa, josta voivat avoimessa muodossa hyötyä hallinnon ulkopuoliset toimijat. Potentiaalisia käyttäjiä ovat ainakin yritykset, yhteisöt, viranomaiset, vapaaehtoistoimijat, akateeminen tutkimusmaailma, ajatushautomot ja yksityiset tutkimuslaitokset. Jo nyt sovelluskehittäjät ovat saaneet esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupunkien avaamaa dataa hyödyntäen aikaan palveluita, joita olisi ollut vaikeaa edes kuvitella pari vuosikymmentä sitten, ja lisää on kehitteillä koko ajan.

Viestinnällä on ja on ollut keskeinen rooli onnistuneessa datan avaamisessa. Datan avaamisen asiantuntijoiden mukaan avaamiseen liittyvät hankkeet eivät ole luonteeltaan ”teknisiä projekteja”, vaan ne rakentuvat sidosryhmien ympärille: ketkä käyttävät, hyödyntävät ja jalostavat dataa? Niinpä tiedon avaaminen ei olekaan vain ”tiedotettava” asia, vaan kyseessä on myös aidon verkoston rakentaminen esimerkiksi kilpailujen, seminaarien ja yhteishankkeiden avulla. Samaan aikaan avaamisesta muodostuu tärkeä toimijaa määrittelevä tekijä: millaista mielikuvaa ja kokemusta avoimuuden hankkeet rakentavat ja tarjoavat sidosryhmille toimijasta?

Esitin hiljattain julkaistussa Procomma Academicissa viestinnälle kolmea erilaista mutta toisiaan täydentävää roolia erilaisissa avoimuuden hankkeissa (koko teksti ladattavissa täältä). Väitin, että viestintä voidaan nähdä 1) tiedon jakajan ja taltioijan, 2) vuorovaikutuksen fasilitoijan ja 3) mielikuvien rakentajan rooleissa. Kuhunkin rooliin kytkeytyvät erilaiset viestinnän tavoitteet, keinot ja sidosryhmät. Tiedon jakajan ja taltioijan roolissa viestintä vastaa avattujen tietoaineistojen saatavuudesta ja esillepanosta sekä jakaa tietoa aineistojen käyttöä ja ominaisuuksia koskien. Vuorovaikutuksen fasilitoijan roolissa viestintä pyrkii osallistamaan sidosryhmiä tiedon käyttöön luomalla uusia yhteyksiä. Mielikuvien rakentajan roolissa viestintä kertoo tarinaa organisaatiosta ja nivoo organisaation arvot ja identiteetin avoimuuden tavoitteisiin.

Pelkkä ”puhe” avoimuudesta jää retoriselle tasolle, jos tietoaineistoja ei saada avattua ja hyötykäyttöön. Toisaalta jos tietoaineistojen avausprosessi saadaan aikaiseksi, ei verkossa pölyttyvällä datakatalogilla tai dokumenteilla ole arvoa, jos tiedolla ei ole käyttäjiä. Tarvitaan siis tekoja (tietoaineiston avaaminen), vuorovaikutusta (yhteiskehitysprojekteja) ja puhetta (näkyvyys) yhtäaikaisesti, jotta tietoaineistojen avaamiseen tähtäävät hankkeet onnistuvat myös viestinnällisestä näkökulmasta.

Tämä kirjoitus on julkaistu Helsingin kaupungin avoimen datan projektin Helsinki Region Infosharen blogissa.